No.CodeCourse nameMaterial Uploaded quantityYearClassCreditsMembersTeacher
1
G00301A
0
教育學程全部一A
2
23
王進焱
2
G00301B
14
教育學程全部一B
2
27
吳百祿
3
G00302A
58
教育學程全部一A
2
27
陳瑜容
4
G00302B
75
教育學程全部一B
2
30
陳瑜容
5
G00305A
14
教育學程全部一A
2
27
黃玉幸
6
G00305B
14
教育學程全部一B
2
34
黃玉幸
7
G00306A
1
教育學程全部二A
2
26
楊基銓
8
G00306B
1
教育學程全部二B
2
22
楊基銓
9
G00307A
0
教育學程全部一A
1
20
簡惠閔
10
G00307B
0
教育學程全部一B
1
26
簡惠閔
11
G00308A
0
教育學程全部一A
1
20
簡惠閔
12
G00308B
0
教育學程全部一B
1
28
簡惠閔
13
G00311A
0
教育學程全部二A
2
20
簡惠閔
14
G00311B
0
教育學程全部二B
2
26
簡惠閔
15
G00321A
0
教育學程全部二A
2
3
陳鴻雄
16
G00323A
0
教育學程全部二A
2
2
詹舜宇
17
G00325A
17
教育學程全部二A
2
2
林利垣
18
G00327A
1
教育學程全部二A
2
4
劉豐榮
19
G00329A
15
教育學程全部二A
2
7
黃玉幸
20
G00331A
0
教育學程全部二A
2
2
楊基銓
21
G00333A
0
教育學程全部二A
2
0
22
G00335A
2
教育學程全部二A
2
2
陳瑜容
23
G00337A
0
教育學程全部二A
2
11
李淑惠
24
G00339A
0
教育學程全部二A
2
2
熊仁洲
25
G00605A
46
教育學程全部二A
2
35
陳瑜容
26
G00613A
0
教育學程全部二A
2
25
簡惠閔
27
G00341A
10
教育學程全部二A
2
6
王婉馨
28
G00343A
0
教育學程全部二A
2
4
黃淑滿
29
0613001
0
1
60
陳瑜容