No.CodeCourse nameMaterial Uploaded quantityYearClassCreditsMembersTeacher
1
G00303A
9
教育學程全部二A
2
22
簡惠閔
2
G00303B
7
教育學程全部二B
2
20
簡惠閔
3
G00304A
5
教育學程全部一A
2
21
簡惠閔
4
G00304B
5
教育學程全部一B
2
19
簡惠閔
5
G00309A
13
教育學程全部一A
2
20
黃玉幸
6
G00309B
13
教育學程全部一B
2
26
黃玉幸
7
G00310A
1
教育學程全部一A
2
23
楊基銓
8
G00310B
1
教育學程全部一B
2
20
楊基銓
9
G00322A
0
教育學程全部二A
2
3
陳鴻雄
10
G00324A
0
教育學程全部二A
2
1
詹舜宇
11
G00326A
0
教育學程全部二A
2
2
羅晨晃
12
G00328A
1
教育學程全部二A
2
4
劉豐榮
13
G00330A
7
教育學程全部二A
2
7
黃玉幸
14
G00332A
2
教育學程全部二A
2
2
楊基銓
15
G00336A
6
教育學程全部二A
2
2
陳瑜容
16
G00338A
3
教育學程全部二A
2
11
李淑惠
17
G00340A
0
教育學程全部二A
2
2
熊仁洲
18
G00342A
3
教育學程全部二A
2
4
王婉馨
19
G00344A
2
教育學程全部二A
2
3
楊基銓
20
G00601A
19
教育學程全部二A
2
18
陳瑜容
21
G00602A
17
教育學程全部一A
2
26
吳百祿
22
G00609A
5
教育學程全部二A
3
20
陳瑜容
23
G00609B
5
教育學程全部二B
3
16
陳瑜容
24
G00612A
0
教育學程全部一A
2
19
王進焱
25
G00614A
4
教育學程全部一A
2
28
黃玉幸
26
0613002
20
2
61
陳瑜容